privacyverklaring

 

Privacy verklaring
Op deze pagina laten we weten welke gegevens we verzamelen indien kinderen/jongeren lid worden of als u een donatie, gift of sponsorbijdrage aan ons wilt leveren. 

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Stichting Sprankel. Wees ervan bewust dat stichting Sprankel niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

Wij respecteren als Sprankel de privacy van iedereen die bij Sprankel betrokken is. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons verschaft wordt vertrouwelijk wordt behandeld. Door middel van inschrijving of het aangaan van donateurschap of een sponsorrelatie, ga je akkoord met onze privacyverklaring. 

 

Bescherming Persoonsgegevens
Stichting Sprankel zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

 

Wat is de grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens?
De grondslag voor de verwerking van je persoonsgegevens kan per gegeven verschillen. Indien je gegevens verwerkt worden omdat een kind of jongere lid bij ons wordt is de grondslag de overeenkomst die je daaromtrent met ons aangaat. Indien het gaat om een donateursschap, sponsorbijdrage of een andere vorm van financiële gift worden persoonsgegevens verwerkt, om na overleg en goedkeuring, dit te kunnen gebruiken voor exposure voor de desbetreffende donateur, sponsor etc. 

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Stichting Sprankel verwerkt persoonsgegevens wanneer een kind/jongere lid wordt van Sprankel, er een contactformulier wordt ingevuld of er een e-mail wordt gestuurd met vragen. Van donateurs, sponsoren of andere personen die ons een financiële bijdrage leveren verwerken wij enkel de gegevens die in overeenstemming aan ons verstrekt zijn. 

 

Met welk doel verwerken wij welke persoonsgegevens?

·         Je voornaam en e-mailadres en overige gegevens die je invult bij een contactformulier of e-mail, worden gebruikt om te antwoorden op de contactaanvraag.

·         Het inschrijfformulier wordt gebruikt voor ons ledenbestand. Het inschrijfformulier wordt verwerkt en de gegevens worden op een harde schijf opgeslagen. 

·         Het emailadres wordt gebruikt voor informatie rondom repetities, activiteiten, optredens etc. 

·         Het mobiele telefoonnummer wordt gebruikt in gevallen waarbij wij ouders moeten bereiken. Daarnaast kunnen ouders in een app-groep om informatie uit te wisselen. 

·         Het logo en de naam van een sponsor of donateur kan in overeenstemming gebruikt worden voor exposure op social media, www.stichtingsprankel.nl en overige promotiedoeleinden. 

·         Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij wij van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?
Persoonsgegevens worden 7 jaar bewaard. 

 

Wanneer delen wij persoonsgegevens aan derden?
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden. 

 

Inzage in persoonsgegevens
De persoonsgegevens kunnen ingezien worden door docenten en bestuursleden van stichting Sprankel. 

 

Het maken & plaatsen van beeldmateriaal 
Met ondertekening van ons inschrijfformulier gaan ouders akkoord dat foto’s van repetities en voorstellingen gedeeld mogen worden via social media (facebook, instagram & linked in) en onze website: www.stichtingsprankel.nl. Daarnaast kan er beeldmateriaal gebruikt worden ten behoeve van promotie, werving en het werven van financiële middelen. 

 

Rechten t.a.v. van stopzetten verwerking, inzien/wijzigen/verwijderen van persoonsgegevens en het indienen van een klacht.

 

Intrekking toestemming
Wanneer de grondslag voor de gegevensverwerking toestemming is heb je altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna gegevens niet meer  verwerkt worden. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

 

Inzage/wijzigen
Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je mij schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

 

Verwijderen
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek indienen.

 

Verzoek indienen
Het verzoek zal binnen 4 weken in behandeling genomen worden. Het verzoek kan gestuurd worden naar stichtingsprankel@outlook.com. Er kan gevraagd worden om additionele gegevens ter verificatie van je identiteit.

 

Klacht indienen
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Stichting Sprankel niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat – www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De meest recente versie zal altijd op de website gepubliceerd staan.

 

Vragen & Feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacy beleid,  kun je contact met ons opnemen via stichtingsprankel@outlook.com.